Họ và tên:

Lương Lê Kiều Oanh

Email:

kie*****************@*****.com

Số điện thoại:

Ngày sinh

26/09/2021

Địa chỉ:

Giới tính:

Nữ

Tiêu đề hồ sơ:
Trình độ học vấn / chuyên môn :
2020 - 2022
Quản trị Nhà Hàng à Dịch vụ Ăn Uống
Đại học
Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc: