Họ và tên:

Tôn Đức Thanh Long

Email:

tha*********@*****.com

Số điện thoại:

07********

Ngày sinh

Địa chỉ:

Giới tính:

Tiêu đề hồ sơ:
Trình độ học vấn / chuyên môn :
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Giải thưởng:
Thông tin tham khảo:
Hồ sơ đính kèm:
Mong muốn về công việc:
I hope to have the opportunity to intern and develop at a 5-star restaurant and in the future i could be a full-time employee.